Diviacka Nová Ves
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves:

AGS Ateliér, s. r. o., Prievidza

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves boli schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 08. 12. 2021, Uznesením č. 52/2021.

VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 08. 12. 2021 Uznesením č. 52/2021.

Spracovateľ Územného plánu obce Diviacka Nová Ves
AGS Ateliér, s. r. o. Prievidza

Územný plán Obce Diviacka Nová Ves bol schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011 Uznesením č. 58/2011.

VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o Územnom pláne Obce Diviacka Nová Ves bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011 Uznesením č. 59/2011.

VZN č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie obce č. 7/2011 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie obce Diviacka Nová Ves.