Diviacka Nová Ves
INVESTIČNÉ AKCIE
Investičné akcie obce Diviacka Nová Ves v roku 2023:

Budovanie vodozádržných opatrení v obci Diviacka Nová Ves:

Základné informácie o projekte

_______________________________________________________________________________________________________________________

Investičné akcie obce Diviacka Nová Ves v roku 2022:

– doplníme

Investičné akcie obce Diviacka Nová Ves v roku 2021:

Investičné akcie obce Diviacka Nová Ves v roku 2020:

1. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – 3. etapa 7 674 €
2. Výmena podperných stĺpov verejného osvetlenia (horný prechod pre chodcov) 3 258 €
3. Výmena stĺpa – rozhlas a kamerový systém 740,00 €
4. Autobusová čakáreň (2 ks) 12 820,09 €

Dotácia z MŽP na BRKO vo výške 413 934 €:

5. Traktor Kubota 106 440,00 €
6. Prekopávač kompostu 23 760 €
7. Štiepkovač Negri 13 800 €
8. Nosič kontajnerov Portyr 64 980 €
9. Kontajner na odpad (5 ks) 15 060 €
10. Kompostáreň mobilná 92 280 €
11. Nakladač samochodný teleskopický JCB 119 400 €

12. Dobudovanie kamerového systému 7 018,20 € (dotácia 5 000 €)
13. Oprava miestnych komunikácií (Krško) 9 985,03 €
14. „Rekonštrukcia a oprava oplotenia areálu materskej školy“ v celkovej hodnote 17 500 €. Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 13 500 € a z cudzích zdrojov – kapitálová dotácia z MF SR vo výške 4 000 €
15. Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch 41 500,63 €
16. Zníženie energet. náročnosti MŠ“ 409 595,65 € (dotácia z MŽP 389 115,87 €)
17. Technické zhodnotenie stavieb- MŠ (práce naviac) 101 519,60 €
18. Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku 35 000 € (dotácia z MV SR 28 585,56 €)
19. Úprava okolia MŠ 78 985,36 €
20. Drevený prístrešok 4 195,63 €
21. Radlica šípová 4 320 €
22. Opona dvojdielna 2 895 €

Drobný majetok:
Banketový stôl zložený (35 ks) 2 959,69 €
Banketový stôl zložený (10 ks) 1 270,59 €
Vozík (5 ks) 921,89 €
Obrus (45 ks) 787,82 €
Chladnička presklená 1 482,00 €
Chladnička 449,00 €
Zásahový odev pre hasičov 975,81 € (dotácia)
Zásahová obuv pre hasičov 461,99 € (dotácia)

Dobudovanie kamerového systému v obci Diviacka Nová Ves vo výške 13 066,80 €
Spevnené plochy za obecným úradom v Diviackej Novej Vsi vo výške 60 499,85 €
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Diviacka Nová Ves – 2. časť vo výške 6 328,80 €
Rekonštrukcia prístrešku (amfiteáter za kultúrnym domom) v obci Diviacka Nová Ves vo výške 9 804,53 €
Rekonštrukcia objektu obecného úradu a kultúrneho domu (priestory OcÚ + pošty) v obci Diviacka Nová Ves vo výške 59 901,59 €
Úprava okolia obecného úradu – chodník a oplotenie v obci Diviacka Nová Ves vo výške 37 973,54 €
Oprava a rekonštrukcia tribúny TJ Družstevník Diviacka Nová Ves v obci Diviacka Nová Ves vo výške 12 000,- €
Výmena oplotenia na pohrebisku v časti obce Vrbany v obci Diviacka Nová Ves vo výške 7 680,- €
Stavebné práce ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves” vo výške 356 582,86 €
Hlavnou aktivitou projektu bolo:

Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, závislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie (zateplenie strechy izolačnými doskami), klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.
Zefektívnenie vykurovacieho systému v objektu, čo bolo riešené doplnením tepelného čerpadla do existujúceho vykurovacieho systému.
Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.
Ďalšie nevyhnutné súčasti – plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou:
Stavebný dozor ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves” vo výške 5 592,- €
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – časť Vrbany vo výške 7 230,12 €
Priekopový mulčovač vo výške 3 350,- €
Oprava sociálnych zariadení v materskej škole vo výške 38 942,38 €
Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 v obci Diviacka Nová Ves, časť chodník a nástupište v smere jazdy Nitrianske Rudno vo výške 27 701,54 €
Realizácia líniového odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie so zaústením do vodného toku Vrbany vo výške 5 746,81 €
Spevnené plochy pri pekárni ALF vo výške 5 310,16 €
Odvodnenie komunikácii vo Vrbanoch – otvorený žľab vo výške 4 624,72 €
Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD v celkovej výške 22.273,62 €
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku v celkovej výške 35.456,-€
Pripojovací plynovod STL D32 pre materskú školu v celkovej výške 2.197,52 €
Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri hornej autobusovej zastávke v celkovej výške 34.892,40 €
Bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky s bezpečnostným zábradlím pri hornej autobusovej zastávke v celkovej výške 11.430 €
Vybudovanie novej lávky a chodníkov v časti obce Vrbany v celkovej výške 3.472,76 €
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ v celkovej výške 14.764,16 €
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v tribúne TJ Družstevník Div. Nová Ves v hodnote 4.950,61 €
Vybudovanie chýbajúceho oplotenia areálu základnej školy v hodnote 11.898,- €
Vybudovanie kamerového systému (10 ks kamier) v okolí obecného úradu, pri rímskokatolíckom kostole a na oboch cintorínoch v hodnote 10.012,80 €
Rozšírenie verejného osvetlenia pri základnej škole a v časti obce Vrbany pri cintoríne v hodnote 9.666,-€
Vybudovanie priechodu pre chodcov pri základnej škole v hodnote 32.254,86 €
Osadenie bezpečnostného zábradlia na priechode pre chodcov pri základnej škole v hodnote 4.533,60 €
Vybudovanie kamerového systému v obci v hodnote 35.787,60 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce v hodnote 130.686,41 €