Diviacka Nová Ves
ZÁSTUPCA STAROSTU
Zastupovanie starostu:

– Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
– Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
– Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
– Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
– Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, patrí plat podľa osobitného zákona.

Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledovných oblastiach:

– koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom,
– koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
– kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
– zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom,
– podieľa sa spolu so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja obce,
– zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
– na základe poverenia starostom obce a počas neprítomnosti starostu obce vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
– je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpísať,
– je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, nesmie však podpisovať pracovné zmluvy a dohody,
– schvaľuje pracovné cesty starostu obce,
– plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
– organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase nebezpečenstva, povodní, prípadne iných živelných pohrôm a havárií.

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu obce aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených v tomto ustanovení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

Mgr. Mária Kiabová