Diviacka Nová Ves
SEPAROVANÝ ODPAD
Odpady v obci Diviacka Nová Ves

Komunálny odpad

je odpad z domácnosti, zo záhrad, chát, chalúp, garáží je odpad vznikajúci v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorínov je odpad, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadu vznikajúceho pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania.

Drobný stavebný odpad

je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu 1 m3 ročne od fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie.

Separovaný zber

je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.

Obec zaviedla systém zberu odpadov, čím zabezpečila a umožnila zber a prepravu komunálneho odpadu na účely jeho zhodnotenia a zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z..

Obec upravila podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Všeobecným záväzným nariadením č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves.

Jednotlivé druhy odpadov
Program odpadového hospodárstva