Diviacka Nová Ves
OBECNÝ ÚRAD
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený zo zamestnancov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve.

Postavenie a pôsobnosť obecného úradu sú upravené ustanovením § 16 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi.

Obecný úrad najmä:
– zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
– pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve,
– zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu a vypracúva písomné rozhodnutia starostu vydané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
– vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce,
– koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
– organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

Obecný úrad nie je právnickou osobou. Právnickou osobou je Obec Diviacka Nová Ves, ktorú navonok zastupuje starosta.

Štatút Obce Diviacka Nová Ves platný od 01.01.2013.

Sídlo obecného úradu je na adrese:
Obec Diviacka Nová Ves
Obecný úrad č. 1
972 24  Diviacka Nová Ves

IČO:  00318 051
DIČ:  2021211665
e-mail:  podatelna@diviackanovaves.sk

Bankové spojenie:  VÚB, a.s.

IBAN:  SK14 0200 0000 0000 1702 0382

manager
Starosta obce
Ivan Kohút

00421/918 453 608
starosta@diviackanovaves.sk

woman
Referát ekonomický a evidencie majetku, účtovníctvo, správa bytov
Ing. Kamila Králová

00421/46/5464 039
0903 453 609
ekonom@diviackanovaves.sk

woman
Referát sekretariátu, osvedčovania listín a podpisov na listinách, podateľne, správa registratúry, správa pohrebísk, stavebné konanie a správa webového sída obce
Gabriela Macková

00421/46/5464 237
0903 453 609
podatelna@diviackanovaves.sk, info@diviackanovaves.sk

woman
Referát daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva, mzdová agenda a personalistika
Monika Kováčová

00421/46/5464 120
0903 453 609
dane@diviackanovaves.sk

manager
Referát správy a údržby majetku
Milan Kohút

00421/908 110 699