Diviacka Nová Ves
AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ?
Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.
Obec zabezpečí:

a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v prípade zabezpečenia zberných nádob, a to

1. zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3. vysielaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obecnom rozhlase, alebo usporiadaním odbornej prednášky,

b) propagáciu domáceho kompostovania za účelom jeho podpory, a to

1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
3. vysielaním informácií o domácom kompostovaní v obecnom rozhlase, alebo usporiadaním odborných prednášok s možnosťou praktických ukážok.

Pre ľahšie splnenie tejto povinnosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo letáky o domácom kompostovaní, komunitnom kompostovaní a využití biologického odpadu na záhrade, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť.