Diviacka Nová Ves
HISTORICKÉ UDALOSTI
Od zavedenia urbára
Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v druhej polovici 15. storočia bola Diviacka Nová Ves najväčším a najľudnatejším sídlom povodia Nitrice (38 domov) a pomerne malými sídlami boli Vrbany so 5 domami a Somorova Ves so 4 domami. V daňových súpisoch z roku 1553 sa v Diviackej Novej Vsi uvádza 10 port a v roku 1715 iba 13 domácností. V tom čase tieto lokality tvorili súčasť majetkov potomkov rodu Diviackovcov.

Vrbany od roku 1736 patrili panstvu vo Vesteniciach a od roku 1777 panstvu v Skačanoch a koncom 18. storočia tu v 11 domoch žilo 124 obyvateľov.

Pred zavedením nových urbárov sa uskutočnil rozsiahly prieskum sociálno-hospodárskych pomerov v jednotlivých obciach. V Nitrianskej stolici sa prieskum konal v roku 1768 a už v roku 1770 zaviedli nový tereziánsky urbár. Podľa dobových zistení sa dozvedáme, že v Diviackej Novej Vsi sa robotovalo po tri dni v týždni s poťahom od polovice starej sesie alebo šesť dní pešo. Platila sa i peňažná renta a to vo výške 5 zl. od polovice starej sesie. Odovzdávali sa aj po tri sliepky a pol holby rasce. V obci sa uvádzajú dve krčmy a jedno pusté gazdovstvo obrábané panstvom.

V Somorovej Vsi, ktorá v tom čase tvorila súčasť Diviackej Novej Vsi a patrila sirotám Gabriela Ujfalussiho sa uvádzajú traja sedliaci. Robotovalo sa tu dva dni týždenne s dobytkom alebo každý deň peši. Okrem toho museli napriasť 5 rífov plátna a odovzdať po dve kurčatá.

Obyvatelia sa vo všetkých dedinských sídlach hornej Nitry prevažne venovali poľnohospodárstvu a iba niekoľko jednotlivcom sa zaoberalo remeselnými činnosťami. Podobne tomu bolo aj v okolí Diviackej Novej Vsi. V 18. storočí sa v tejto lokalite uvádzajú 2 čižmári, 2 krajčíri, kováč, tkáč, kožušník, mäsiar a šafraník. Nedostatočné pracovné príležitosti spôsobili nielen každoročný odchod na sezónne práce na Dolnú zem alebo Francúzska, ale aj trvalé vysťahovalectvo do Ameriky.

Deľba majetku medzi potomkami Diviackovcov viedla k nezhodám medzi Rudňanskovcami a Novoveskovcami. Kontesa Gabriela Ujfalussiová, nespokojná s prideleným majetkom, vyvolala medzi sedliakmi vzburu, ktorá vrcholila v roku 1808. Podarilo sa jej naverbovať až 5 000 sedliakov od Valaskej Belej po Veľké Bielice a s nimi dobyla kaštieľ. Povstanie však bolo potlačené cisárskym vojskom a vinníci prísne potrestaní.

Skladbu obyvateľstva v roku 1858 rozšírila skupina 40 Židov, ktorí sa v Diviackej Novej Vsi usadili a zriadili si tu nielen modlitebňu, ale aj cintorín, ktorý slúžil pre potreby obyvateľov tejto minority celej Rudnianskej kotliny.

Z písomných prameňov sa dozvedáme, že v Diviackej Novej Vsi od roku 1875 pracovali dva mlyny a liehovar. Tiež je zaznamenané, že vo Vrbanoch v roku 1895 došlo k veľkému požiaru, následkom ktorého takmer celá obec vyhorela. Občania z vďaky za návrat z Ameriky dali v tejto obci postaviť v roku 1910 kamenný kríž.

Udalosti prvej svetovej vojny nepriaznivo zasiahli do života viacerých rodín v Diviackej Novej Vsi. Na vojnových frontoch v rokoch 1914 – 1918 zahynulo 9 občanov.

V medzivojnovom období si Diviacka Nová Ves zachovala svoj roľnícky charakter s malou možnosťou práce v priemysle. V obci boli väčší majitelia pôdy, malí roľníci, obchodníci i sezónni poľnohospodárski robotníci. Zo živnostníkov pramene uvádzajú 1 kováča, 4 obchodníkov, 1 mäsiara, 2 obuvníkov, 1 stolára, 1 tesárskeho majstra, 2 mlynárov a 2 hostince. Zlé sociálne pomery a nedostatok pracovných príležitostí nútili občanov ísť za zárobkom do Čiech, Rakúska, Nemecka, Francúzska i USA.

V lokalite Somorova Ves pramene z roku 1936 zaznamenávajú len 13 roľníckych rodinných domov.

V obci Vrbany bolo v 30-tych rokoch minulého storočia 53 domových čísel, z ktorých 32 bolo roľníckych rodinných domov. Žilo tu 270 obyvateľov. V obci bola kaplnka, jeden obchod a jedna krčma.

Rastu vzdelanostnej úrovne pomohlo najmä postavenie novej školy povyše kostola v roku 1911. Pôvodne sa žiaci učili v jednotriednej škole, ale už od školského roku 1936/1937 sa rozšírila na trojtriednu štátnu ľudovú školu. Túto školu od roku 1926 navštevovali aj deti z Vrbian.

Od medzivojnového obdobia
1932 – výstavba nového mosta cez Nitricu (Belianku) do Vrbian
1936 – začiatok vedenia pamätnej knihy obce a ustanovenie kronikára obce
1938 – založenie športového futbalového klubu
1939 – založenie Hlinkovej gardy v obci
31.8.1944 – založenie revolučného MNV
12.-13.9.1944 – SNP – boje na Brezine medzi povstaleckou ČSA a nemecký vojskom
9.10.1944 – prvý príchod nemeckých vojakov do obce
6. 4.1945 – prvý príchod príslušníkov Červenej armády do obce

Počas Slovenského štátu a SNP sa viacerí občania obce aktívne zapojili do protifašistického hnutia na území okresu Prievidza. Obec nebola priamo zasiahnutá bojovými vojenskými operáciami, no i napriek tomu vojna priniesla smútok do 6 rodín, ktorých členovia sa z vojny nevrátili. V období holokaustu zahynulo aj 16 občanov židovského pôvodu.

Po II. svet vojne pracovalo obyvateľstvo prevažne v JRD a v chemických, banícko – energetických, vojenských i stavebných podnikoch v Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a Prievidzi. V období pričlenenia k Diviackej Novej Vsi mali Vrbany 330 obyvateľov a 73 domov.

8. 5. 1945 – založenie MO KSS
28. 9. 1946 – otvorenie štátnej detskej opatrovne (MŠ)
1948 – elektrifikácia obce
23. 6. 1949 – otvorenie detskej útulne pri MŠ (DJ)
6. 1. 1950 – zakladajúce valné zhromaždenie JRD
marec 1960 – zlúčenie obcí Diviacka Nová Ves a Vrbany (spolu 1 249 obyvateľov)
1962 – ukončenie regulácie potoka Nitrica
31.12.1962 – otvorenie novej budovy domu kultúry a MNV
1968 – výstavba verejného vodovodu
1971 – otvorenie I.MŠ
1973 – postup futbalistov do I. B triedy krajského majstrovstva
1976 – otvorenie II. MŠ
1979 -1982 – plynofikácia obce
1983 – zlúčenie JRD Diviacka Nová Ves a JRD Diviaky nad Nitricou (hospodársky dvor Diviacka Nová Ves)
1. 9. 1988 – otvorenie novej budovy ZŠ 1.- 4. roč.
2.-3. 11. 1990 – komunálne voľby do orgánov obce