Diviacka Nová Ves
PAMIATKY
Kaštieľ pri kostole
Pôvodne gotická opevnená pevnosť doložená začiatkom 15. storočia. V roku 1586 upravená a prestavaná ako renesančný kaštieľ. V 18. storočí opätovne upravený a rozšírený. Dvojpodlažná kamenná budova, stavaná pôvodne do nepravidelného pôdorysu v tvare písmena „U“ okolo stredného dvora. Nádvorná fasáda má arkády. Letopočet datujúci renesančnú stavbu je na sgrafite niekdajšieho komína na severnej strane. V západnom krídle je dvojpodlažná stavba pôvodnej gotickej pevnôstky. Nárožná stavba pri vstupnom portáli s tromi plnými okrúhlymi baštami. Portál mal pôvodne padací most. V prízemí sú tri miestnosti zaklenuté valenou klenbou, z nich stredná, niekdajšia sieň, má v kúte pôvodný kozub. Vedľa pôvodnej pevnôstky je výstupok, ktorý má na poschodí sieťovú renesančnú hrebienkovú klenbu. Časť poschodia nadstavená v 18. storočí má rovné stropy so štukovou ornamentikou.
Kaštieľ za motorestom
Pôvodne renesančný postavený okolo roku 1610, prestavaný v 30. rokoch 19. storočia.Dvojpodlažná budova s mierne vystupujúcim priečelím na západnej fasáde, v poschodovej časti členený žliabkovanými pilastrami. Strecha sedlová. Miestnosti na prízemí zaklenuté renesančnými valenými klenbami. Stropy v miestnostiach na poschodí sú rovné.
Kaštieľ – Mačací zámok
Tzv. Mačací zámok postavený v roku 1685, v 2. polovici 18. storočia značne devastovaný a znížený. Prízemná stavba z dvoma nárožnými hranolovými vežami, pôvodne dvojpodlažná. Začiatkom 20. storočia prebudovaný majiteľmi na byty.
Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice
Renesančný, postavený v poslednej tretiny 16. storočia, renomovaný v roku 1695. Fasádová úprava z roku 1937, veža je prestavaná. Hlavný oltár sv. Jána je barokový so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. Kazateľnica baroková z konca 17. storočia, lavice sú renesančné z druhej polovice 16. storočia.
Cintorín v Diviackej Novej Vsi
– starý s kamenným krížom z roku 1760 pri kostole, nový vysvätený v roku 1898

kamenná šibenica na Brezine, zbúraná v roku 1921

Muka so sochou sv. Jána Nepomuckého
Text k tejto pamiatke práve pripravujeme…
O PAMÄTIHODNOSTIACH
Hrob neznámeho partizána
na pohrebisku v Diviackej Novej Vsi
Pamätná tabuľa na počesť obetiam 1. a 2. svetovej vojny
na budove kultúrneho domu