Diviacka Nová Ves
ŠTATÚT OBCE
Štatút Obce Diviacka Nová Ves bol schválený obecným zastupiteľstvom Uznesením č.52/2012 dňa 20. 11. 2012 s účinnosťou od 01.01.2013.