Diviacka Nová Ves
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Obecné zastupiteľstvo zvolené 02. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Zastupiteľský zbor Obce Diviacka Nová Ves má 7 poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a trvá štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:

– schvaľuje Organizačný poriadok obce,
– určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
– schvaľuje Poriadok odmeňovania obce,
– schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku a finančných zdrojov obce,
– schvaľuje rozpočet obce,
– rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach v súlade s § 11 odst. 4 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce (§ 13 odst. 4 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).

Poslanci Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves
Ing. Miriam Dadíková,  Daniel Dolník,  Ing. Igor Hanuska,  Ing. Norbert Hrivňák,

Mgr. Mária Kiabová,  Mgr. Jana Masaryková,  Robert Žember