Diviacka Nová Ves
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
Postavenie hlavného kontrolóra je vymedzené v § 18 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na 15 hodín mesačne. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Po uplynutí funkčného obdobia výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká.

Hlavný kontrolór:

– kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
– kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce,
– kontroluje čerpanie rozpočtu obce, jeho zmien a záverečný účet, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
– kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, vedie ich evidenciu,
– vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, vrátane nariadení obce,
– kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
– kontroluje dodržiavanie interných predpisov obce,
– kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

V uvedenom rozsahu kontroluje:

– činnosť obecného úradu,
– kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
– kontroluje právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
– kontroluje osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór ďalej:

– predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny rok,
– predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
– predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
– spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
– na požiadanie obecného zastupiteľstva je povinný vykonať kontrolu,
– ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti ustanovuje obec uznesením.

Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 8.12.2021 bola zvolená za Hlavnú kontrolórku obce Diviacka Nová Ves Ing. Nadežda Hopková s nástupom od 1.1.2022.