Diviacka Nová Ves
SÚPISNÉ ČÍSLA

Súpisné číslo na budovu - žiadosť o určenie

Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo. Na označovanie stavieb súpisnými číslami aj orientačnými číslami obstaráva mesto na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove.

Doklady:

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

  • Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla (PDF)
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť:

  • žiadosť o určenie súpisného čísla
  • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Tlačivo- čestné vyhlásenie (PDF) – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overené na obecnom úrade.

Poplatok:

  • v prípade použitia čestného vyhlásenia je poplatok 2,- € za overenie podpisu na čestnom vyhlásení (platí sa pri overení na obecnom úrade)

 

Vybavuje: Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.doc
Čestné vyhlásenie.doc