Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Verejná vyhláška – ÚPO Diviaky nad Nitricou, zmeny a doplnky č. 5
Verejná vyhláška – Predíženie termínu na doplnenie podania (IBV Miestne komunikácie a inžinierske siete)
Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Diviacka Nová Ves na I. polrok 2022