Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
ROZSAH HODNOTENIA – návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“
Okresný úrad Trenčín ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil podľa § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úrad Trenčín.

(zverejnené 18.2.2021)

Informácia o začatom správnom konaní obce Diviacka Nová Ves
Informácia o začatom správnom konaní obce Diviacka Nová Ves

(výrub stromu)      zverejnené 24.2.2021

Štúdijné odbory v školskom roku 2021 – 2022 – SOŠ Nováky
Oznam – Štúdijné odbory v školskom roku 2021 – 2022 – SOŠ Nováky
Odporúčania pre seniorov
Odporúčania pre seniorov v súvislosti s vírusom COVID – 19 (podvodníci)