Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
Oznámenie o strategickom dokumente – Aktualizácia koncepcie rozvoja  mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021 – 2026
Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky
Obec Diviacka Nová Ves    z v e r e j ň u j e     Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky

(zverejnené 14.04.2021)

Zverejnenie zámeru previesť’ majetok obce
Obec Diviacka Nová Ves  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.    z v e r e j ň u j e     zámer previesť’ majetok obce z dôvodu hodného osobitného zretel’a

(zverejnené 12.04.2021)

Zverejnenie zámeru prenajat’ majetok obce
Obec Diviacka Nová Ves  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.    z v e r e j ň u j e     zámer prenajat’ majetok obce z dôvodu hodného osobitného zretel’a

(zverejnené 08.04.2021)