Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – Líniová stavba: ,, SW9343 Diviacka Nová Ves, Vrbany – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS Kohútová “
Verejná vyhláška – Zverejnenie zámeru – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa)
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie (Mgr. art. Jana Jazudeková)