Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Oznámenie o uložení zásielky na pošte – A. Karvay, Diviacka Nová Ves
Oznámenie o uložení zásielky na pošte – A. Karvay, Diviacka Nová Ves

(zverejnené 08.06. – 26.06.2023)

Verejná vyhláška  ,,NÁVRH“  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Diviacka Nová Ves na II. polrok 2023
Verejná vyhláška  ,,NÁVRH“  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves
Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2022