Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Oznámenie o uložení zásielky – doporučený list

 

Oznámenie o uložení zásielkydoporučený list – Dalibor Janko

(zverejnené 11. 10. 2021 – 29.10.2021)

Oznámenie o uložení zásielky – doporučený list

 

Oznámenie o uložení zásielkydoporučený list – Ján Lukáč

(zverejnené 08. 10. 2021 – 26.10.2021)

N Á V R H – Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021  o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves

 

Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie obce č. 7/2011 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie obce, ktoré bolo schválené Uznesením č. 59/2011 Obecným zastupiteľstvom obce Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011

(zverejnené 04. 10. 2021)

Oznámenie  o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie ,, Individuálna bytová výstavba – Miestne  komunikácie a inžinierske siete”

 

Oznámenie  o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

,, Individuálna bytová výstavba – Miestne  komunikácie a inžinierske siete”, k.ú. Diviacka Nová Ves

(zverejnené 27. 09. 2021)

Oznámenie  o zrušení  trvalého pobytu

 

V Y H L Á S E N I E  voľby hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves
     Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves:

– deň konania voľby hlavného  kontrolóra:           08. 12. 2021

– uzávierka prihlášok:                                                19. 11. 2021

– deň nástupu do práce:                                           01. 01. 2022

– rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra:     úväzok: 0,2

– plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

– hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie,

– hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,

– miesto výkonu práce je obec Diviacka Nová Ves.

Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

– prihláška,

– profesijný životopis,

– osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie,

– údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

– súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane

osobných údajov (e-mail, telefón)

Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňaj požadované podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku po termíne uzávierky.

Prihlášku doručiť v zalepenej obálke  poštou alebo osobne najneskôr 19.11. 2021 do 12,00 h. s označením „Neotvárať – Voľba HK“ na adresu:

Obec Diviacka Nová Ves

Obecný úrad č. 1

972 24 Diviacka Nová Ves

V Diviackej Novej Vsi, dňa: 22. 09. 2021