Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Oznámenie – predĺženie plat. územ. rozhodnutia – líniová stavba ,,Rýchlostná cesta R2 – Dolné Vestenice – Nováky”
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Verejná vyhláška – Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

(zverejnené 12.07.2021)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie nového Územného plánu mesta Nováky
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom