Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Diviacka Nová Ves

,,Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“