Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
NÁVRH – Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2021 – 2023
NÁVRH – Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2021 – 2023 (zverejnené 23.11.2020)
N á v r h – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
N á v r h – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 (zverejnené 23.11.2020)
N á v r h – VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves
N á v r h – VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 23.11.2020)
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Diviacka Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1“
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Diviacka Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1“ (zverejnené 20.11.2020)
Štúdijné odbory v školskom roku 2021 – 2022 – SOŠ Nováky
Oznam – Štúdijné odbory v školskom roku 2021 – 2022 – SOŠ Nováky
Verejná vyhláška – návrh zmien a doplnkov c. 1, ÚPO Diviacka Nová Ves
Verejná vyhláška – návrh zmien a doplnkov c. 1, ÚPO Diviacka Nová Ves (zverejnené 03.11.2020)
Odporúčania pre seniorov
Odporúčania pre seniorov v súvislosti s vírusom COVID – 19 (podvodníci)
Zverejnenie zámeru previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ľ. Kohútová a M. Dolníková)
Zverejnenie zámeru previesť  majetok obce

(zverejnené 30.9.2020)

Zverejnenie zámeru previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ľ. Vavro a O. Vavrová)
Zverejnenie zámeru previesť  majetok obce

(zverejnené 30.9.2020)

Zverejnenie zámeru zámeny a prevodu  majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (L. Švajlenka)
Zverejnenie zámeru zámeny a prevodu  majetku obce

(zverejnené 30.9.2020)

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko
Záverečné stanovisko

(zverejnené 30.9.2020)