Diviacka Nová Ves
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Spoločný obecný úrad v Novákoch – info
Spoločný obecný úrad (ďalej SOÚ) je výkonným orgánom mesta Nováky a obcí, ktoré uzvreli zmluvu o zriadení SOÚ v Novákoch, v pôsobnosti vymedzenej zmluvou dňa 24.2.2002. SOÚ nemá právnu subjektivitu a jeho sídlo je na adrese: Mestský úrad v Novákoch, Nám. SNP 349, 972 51 Nováky. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa SOÚ a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa pracovníkov SOÚ je primátor mesta Nováky. SOÚ je financovaný z príspevkov zainteresovaných obcí a zo štátnej decentralizačnej dotácie na výkon štátnej správy, nemá vlastné účtovníctvo, jeho financovanie je napojené na rozpočet mesta Nováky.

SOÚ zabezpečuje:

– výkon štátnej správy vo veciach stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
– výkon štátnej správy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení,
– výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení,
– výkon vyvlastňovacieho konania, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Do pôsobnosti patria obce
Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá, Zemianske Kostoľany.
Stavebný úrad
Odborným referentom pre stavebné konanie v obci Diviacka Nová Ves je Ing. Dominika Luptáková.

Spoločný obecný úrad vykonáva činnosti:

1 . zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona:

– vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
– vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.

Poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona

– sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
– prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
– vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
– vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
– v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov, vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona

2. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

– vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie, ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie, prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona, v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov.

 

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 1

Kontakty
Adresa: SOÚ Nováky, Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky

Telefón:

Stavebná oddelenie:   + 421 940 636 399 – Ing. Dominika Luptáková

Sociálne oddelenie:   + 421 905 486 689 – Mgr. Budajová Romana

Školstvo:   +421 948 117 278 – PaedDr. Grmanová Mária

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Utorok:  7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Streda: 7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

Štvrtok:   nestránkový deň

Piatok: 7.30 – 12.00 hod.