Diviacka Nová Ves
EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Prihlásenie na prechodný pobyt

Podanie prihlásenia na prechodný pobyt

Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Urobiť tak môžete osobne v ohlasovni v mieste prechodného pobytu. Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu v SR, kde sa dočasne zdržiavate viac ako 90 dní.

Kde sa prihlasuje na prechodný pobyt:

Na prechodný pobyt sa môžete prihlásiť osobne na obecnom úrade – ohlasovni pobytu. Prechodný pobyt rovnako ako trvalý môžete mať prihlásený iba v budove alebo jej časti  (za časť sa považuje aj byt), ktorá je označená súpisným číslom, prípadne súpisným alebo orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.

Ktoré doklady je potrebné predložiť:

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
  Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladáte rodný list dieťaťa. V prípade, že žijete trvalo v zahraničí, prekladáte cestovný pas.
 • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad). Občan poskytne nasledovné údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne.

Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Ktoré údaje je potrebné uviesť:

Pri prihlasovaní podpíšete prihlasovací lístok, v ktorom budú uvedené tieto údaje:

 • začiatok prechodného pobytu,
 • miesto prechodného pobytu,
 • predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Overte si správnosť a úplnosť údajov.

Ak chcete ohlásiť pobyt za niekoho iného, budete potrebovať splnomocnenie s úradne overeným podpisom dotyčného. V prípade, že prihlasujete občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, musíte byť jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

Aký správny poplatok je potrebné zaplatiť:

Spoplatnené je vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na ohlasovni, a to správnym poplatkom vo výške 5 eur v hotovosti do pokladne obce.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120,  0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Potvrdenie o pobyte za účelom vydania prvého občianskeho preukazu

Potvrdenie o pobyte za účelom vydania prvého občianskeho preukazu

Na vystavenie potvrdenia je potrebné:

– predložiť rodný list dieťaťa,

Aký správny poplatok je potrebné zaplatiť:

Spoplatnené je vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na ohlasovni, a to správnym poplatkom vo výške 5,- eur v hotovosti do pokladne obce.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Ide o úkon, ktorým bude občanovi zrušený trvalý pobyt.  O tento proces môže požiadať majiteľ alebo spolumajiteľ nehnuteľnosti, a to po návšteve úradu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak občan nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;
 • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh môže byť podaný v ohlasovni pobytu príslušnej obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Postup pri návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:

Vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti predložia doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze, cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve).

Následne predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá v predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo. Tento návrh musí byť podpísaný vlastníkom nehnuteľnosti alebo všetkými spoluvlastníkmi (v prípade neprítomnosti niektorého zo spoluvlastníkov musí ísť o osvedčený podpis).

Poskytnú potrebné údaje na overenie vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku    registra ,,C“ alebo registra ,,E“,  alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva).

Poznámka: Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Predložia ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

 • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyrovnaní BSM, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané dohodu alebo
 • rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Návrh nie je možné podať proti:

 • vlastníkovi;
 • spoluvlastníkovi;
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka;
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka;
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete osobne na obecnom úrade – ohlasovni pobytu. Ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt osobne je potrebné aby ste podpísali prihlasovací lístok   v ohlasovni na obecnom úrade.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. V prípade, že ho nemáte, prekladáte cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, predkladáte rodný list dieťaťa.
 • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad). Občan poskytne nasledovné údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:

 • ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti,
 • prihlasujete občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
 • prihlasujete manžela/manželku alebo nezaopatrené dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti súhlasia a podpíšu sa na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 Podrobnejšie informácie:

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom. Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Pri prihlasovaní podpíšete prihlasovací lístok, v ktorom sú uvedené náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Overte si správnosť a úplnosť údajov. Po prihlásení na novú adresu pobytu vás ohlasovňa automaticky odhlási zo starej adresy.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Tlačivo – Návrh na zrušenie TP.doc

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete osobne na obecnom úrade – ohlasovni pobytu. Ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt osobne je potrebné aby ste podpísali prihlasovací lístok   v ohlasovni na obecnom úrade.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. V prípade, že ho nemáte, prekladáte cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, predkladáte rodný list dieťaťa.
 • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad). Občan poskytne nasledovné údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:

 • ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti,
 • prihlasujete občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
 • prihlasujete manžela/manželku alebo nezaopatrené dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti súhlasia a podpíšu sa na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 Podrobnejšie informácie:

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom. Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Pri prihlasovaní podpíšete prihlasovací lístok, v ktorom sú uvedené náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Overte si správnosť a úplnosť údajov. Po prihlásení na novú adresu pobytu vás ohlasovňa automaticky odhlási zo starej adresy.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviacka.sk