Diviacka Nová Ves
KOMISIE
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Diviacka Nová Ves
Komisie sú zriadené obecným zastupiteľstvom ako jeho poradné,kontrolné a iniciatívne orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele každej komisie je predseda zvolený obecným zastupiteľstvom. Počet členov jednotlivých komisií, ako aj ich obsadenie určuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:

a) komisiu finančnú, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

predseda:
Daniel Dolník

členovia:
Mgr. Mária Kiabová
Ing. Norbert Hrivňák

b) komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

predseda:
Ing. Dušan Kohút

členovia:
Ing. Igor Hanuska

Tibor Uhlár

Ing. Juraj Görög

c) komisiu kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu,

predseda:

Robert Žember

členovia:
Mgr. Jana Masaryková
Ing. Miriam Dadíková
Bc. Adriana Kohútová
Ivana Žemberová
Dana Kohútová
Ivana Vážanová
Martin Kováč, ml.
Bc. Marko Mikulášik