Diviacka Nová Ves
KRONIKA OBCE
Obec Diviacka Nová Ves
Obec Diviacka Nová Ves administratívno-správne patrí v zmysle územného členenia Slovenska do okresu Prievidza v Trenčianskom kraji. Prievidza je štvrtý najväčší okres Slovenska a najväčší okres Trenčianskeho kraja. Na území okresu sa nachádza 48 obcí a 4 mestá. Má rozlohu 960 km2. Súčasnú hornonitriansku Obec Diviacka Nová Ves tvoria kedysi samostatné lokality: Diviacka Nová Ves a Vrbany. K zlúčeniu týchto dvoch územno-administratívnych celkov došlo v roku 1960. V minulosti bola súčasťou Diviackej Novej Vsi i osada Somorova Ves, pričlenená k obci Diviaky nad Nitricou v roku 1960 a dnes už nezachované 3 roľnícke domy na Vrchoch.
Rozloha katastrálneho územia je1 528 ha s nadmorskou výškou 270 m nad morom. Bučinami a dubovo-hrabovým porastom je zalesnená hlavne západná časť chotára. Má rendziny a hnedé lesné pôdy s výskytom uhoľných slojov.

Ženy Muži Spolu
Stav k 1.1.2019 910 858 1 768
Narodenie 9 17 26
Úmrtie 5 5 10
Prisťahovanie 17 21 38
Odsťahovanie 8 16 24
Stav k 31.12.2019 924 876 1 800