Diviacka Nová Ves
ZNAČKY NA OBALOCH
Značky na obaloch
Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a môže byť nejasné, z čoho je ten-ktorý obal vyrobený. Preto sú na obaloch rôzne značky, ktoré nás informujú, čo máme s konkrétnym obalom po použití spraviť. Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiále, z ktorého je obal vyrobený.
Zelený bod (Grüne Punkt)

Veľmi často sa chápe ako ekoznačka, ktorou však v skutočnosti nie je. Táto značka sa vzťahuje iba k obalu a hovorí, že výrobca obalov zaplatil servisný poplatok do národného systému za spätný odber obalov k recyklácií, pokiaľ sú odhodené do zvláštnych kontajnerov alebo odovzdané do zberných dvorov. Úspešnosť teda záleží na spolupráci s obcami a na tom, ako sa separovaný zber obalov vykonáva.

Panáčik s košom

Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do príslušnej nádoby na odpad.

Trojšípkový symbol

Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov. Trojuholník s čiernymi čiarami je pre výrobcov povinnosťou, na výrobku musí byť vyznačené, z ktorého materiálu je vyrobený.

Čo znamenajú čísla v trojšípkovom symbole?
Číslo v trojuholníku a písmena pod ním označujú druh materiálu.
1 – PET – polyetyléntereftalát
2 – PE-HD – polyetylén vysokej hustoty (z angl. high density)
3 – PVC – polyvinylchlorid
4 – PE-LD – polyetylén nízkej hustoty (z angl. low density)
5 – PP – polypropylén
6 – PS – polystyrén
7 – PBT – polybutyléntereftalát, ostatné druhy umelej hmoty
8 – PC – polykarbonát
Matej Sýkora | 04/06/07 | Jak třídit