Diviacka Nová Ves
SEPAROVANIE ODPADOV
Výhody triedenia odpadu
Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

Environmentálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné:

– ťažiť a získavať menej prvotných surovín,
– menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín,
– postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
– menej znečisťovať ovzdušie z dopravy,
– menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
– spotrebovávať menšie množstvo energie,
– menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami (kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov môžeme získavať kvalitné a ekologické hnojivo).

Ekonomické výhody triedenia odpadu

Vzorec na výpočet ekonomickej výhodnosti triedenia odpadu je jednoduchý. Príjem tvoria ušetrené poplatky za odpady a prostriedky za vyzbierané suroviny.

Výdaj náklady na zavedenie triedenia odpadu. Výsledok je štatisticky na 100% kladný. Z uvedeného vyplýva niekoľko priamych dopadov:

– Spacovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, atď.) sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky.
– Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).
– Zazneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme. Obce, ale aj občania a firmy si môžu triedením odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpredaj druhotných surovín a príjmami z RF.
– Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené (aj) po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd, ktoré sú alebo budú spôsobené porušením tesniaceho systému skládok).

Sociálne výhody triedenia odpadu

– Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov.
– Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v medziľudských vzťahoch (napr. občania v bytových domoch sú pri triedenom zbere odkázaní na spoluprácu so spoločným cieľom). Tieto vzťahy sú dôležité pre kvalitnejšiu funkčnosť komunity aj v iných oblastiach života.
– Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo mentálne postihnutí občania majú možnosť sebarealizácie v triedení, recyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa ich činnosťou stávajú predmety, ktoré majú využitie.