Diviacka Nová Ves
Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)
VZN č. 2 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

(zverejnené 05.12.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Diviacka Nová Ves

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Diviacka Nová Ves

(zverejnené 28.09.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

VZN č. 3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

(zverejnené 09.12.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

(zverejnené 09.12.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2011 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie obce, ktoré bolo schválené Uznesením č. 59/2011 Obecným zastupiteľstvom obce Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011
VZN č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves

(zverejnené 09.12.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2020 o určení pravidiel  času predaja  v obchode a času prevádzky služieb v obci Diviacka Nová Ves
VZN č. 1/2020  (zverejnené 29.09.2020)
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves
VZN č. 2/2020  (zverejnené 11.12.2020)
Doplnok č. 4 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves

Doplnok č. 4 (zverejnené 12.12.2019)

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

VZN č. 1/2019 (zverejnené 31.05.2019)

Doplnok č. 5 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Doplnok č. 5 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (zverejnené 04.03.2019)

Doplnok č. 3 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves

Doplnok č. 3 (zverejnené 07.12.2018)

VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 1/2018 (zverejnené 27.2.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 2/2017 (zverejnené 13.12.2017)

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 (zverejnené 30.6.2017)

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 1/2017 (zverejnené 24.02.2017)

Doplnok č. 4 VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Doplnok č. 4 (zverejnené 24.02.2017)

Dodatok č. 2 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 (zverejnené 25.11.2016)

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Diviacka Nová Ves

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Diviacka Nová Ves (zverejnené 02.03.2016)

Doplnok č. 3 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Doplnok č. 3 (zverejnené 02.03.2016)

VZN obce Diviacka Nová Ves č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani

VZN č. 4/2015 (zverejnené 11.12.2015)

VZN obce Diviacka Nová Ves č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 3/2015 (zverejnené 11.12.2015)

VZN obce Diviacka Nová Ves č. 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Diviacka Nová Ves

VZN č. 2/2015 (zverejnené 11.12.2015)

VZN obce Diviacka Nová Ves č. 1/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Diviacka Nová Ves

VZN č. 1/2015 (zverejnené 11.12.2015)

Doplnok č. 3 VZN obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves

Doplnok č. 3 (zverejnené 11.12.2015)

Doplnok č. 1 VZN obce Diviacka Nová Ves č. 2 /2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves

Doplnok č. 1 (zverejnené 11.12.2015)

Doplnok č. 1 k „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves s výhľadom do roku 2015“

Doplnok č. 1 (zverejnené 4.8.2015)

VZN obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.12.2014 Uznesením č. 29/2014.
Dodatok č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.09.2014 Uznesením č. 17/2014.
VZN obce č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkachobce Diviacka Nová Ves, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.09.2014 Uznesením č. 18/2014.
VZN obce č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2013 Uznesením č. 23/2013. Tohto VZN obce nadobúda účinnosť 02.10.2013.

VZN č. 4/2013 (zverejnené 17.09.2013)

VZN obce č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Diviacka Nová Ves, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17. 06. 2013 Uznesením č. 10/2013. Tohto VZN obce nadobúda účinnosť 09. 07. 2013.

VZN č. 3/2013 (zverejnené 24.06.2013)

VZN obce č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves. bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17. 06. 2013 Uznesením č. 9/2013. Tohto VZN obce nadobúda účinnosť 09. 07. 2013.

VZN č.2/2013 (zverejnené 24.06.2013)

VZN obce č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. 03. 2013 Uznesením č. 3/2013. Tohto VZN obce nadobúda účinnosť 05. 04. 2013.

VZN č. 1/2013 (zverejnené 20.03.2013)

VZN obce č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 11. 2012 Uznesením č. 51/2012.
Zásady poskytovania darov boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 08. 2012 Uznesením č. 41/2012.
VZN obce č. 3/ 2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 08. 2012 Uznesením č. 40/2012.
VZN obce č. 2/ 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Diviacka Nová Ves bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 08. 2012 Uznesením č. 39/2012.
VZN obce č. 1/ 2012 o podmienkach držania psov na území Obce Diviacka Nová Ves bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 08. 2012 Uznesením č. 38/2012.
Dodatok č. 1/2011 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Diviacka Nová č. 5/2008 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Dodatok č. 2/2011 k Všeobecné záväznému nariadeniu Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2009 o výške príspevku v ŠKD.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o územnom pláne Obce Diviacka Nová Ves a o záväzných častiach územného plánu obce Diviacka Nová Ves, schválené uznesením č. 59/2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011
Dodatok č.1/2011 k VZN č. 4/2009
Dodatok č. 1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Diviacka Nová Ves č. 3/2009 o poskytovaní optrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 6/2011 o prevádzke Základnej školy s materskou školou Diviacka Nová Ves pri zníženom počte detí v dochádzke do základnej školy a materskej školy
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 5/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 4/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území Obce Diviacka Nová Ves
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 2/2011 o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, preprave a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviacka Nová Ves č. 1/2011 o miestnych daniach
Dodatok č. 1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Diviacka Nová Ves č. 1/2008 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov