Diviacka Nová Ves
NÁJOMNÉ BYTY
Obec Diviacka Nová Ves zabezpečuje správu bytových domov, prenajímanie bytov, určovanie výšky nájomného a rieši všetky právne vzťahy vyplývajúce z nájmu bytov podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Nájomnú zmluvu o nájme bytu možno uzavrieť za podmienok upravených vo Všeobecnom   záväznom  nariadení  obce č. 5/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Podávanie žiadosti o pridelenie bytov:

Žiadosti o pridelenie bytov v bytových domoch sa podávajú na obecný úrad, je potrebné k nim doložiť nižšie uvedenú žiadosť s kompletnými prílohami. Žiadatelia o pridelenie nájomných bytov musia dokladovať príjmy za uplynulý kalendárny rok a pri podpise zmluvy zložiť finančnú zábezpeku, ktorá predstavuje čiastku 6-mesačného nájomného. Výšku nájomného schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

     Nájomca platí mesačne nájom a zálohové platby na energie a služby, ktoré sa stanovujú individuálne.

Prílohy:

–  Žiadosť pridelenie nájomného bytu
–  Súhlas dotknutej osoby
–  VZN č. 5/ 2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Vybavuje:

Ing. Kamila Králová

Kontakt: 046/5464 039, 0903 453 609

e-mail: ekonom@diviackanovaves.sk

Súhlas dotknutej osoby
VZN 5/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov  na účely podpory sociálneho bývania
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 1/2008 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy