Diviacka Nová Ves
PRENÁJOM MAJETKU OBCE
Žiadosť o nájomné byty
Záujemci o nájomné byty v Obci Diviacka Nová Ves si môžu stiahnuť tlačivo žiadosti o nájomné byty a ďalšie informácie o nájomných bytoch, ktoré sú v prílohách.
Prenájom sály kultúrneho domu na rôzne kultúrne a spoločenské akcie
Naša obec ponúka na prenájom priestory kultúrneho domu – sálu KD s  kuchyňou a vestibulom na prízemí a zasadačku s vestibulom a balkónom na poschodí za účelom rodinných posedení, svadieb, stužkových slávností, koncertov, divadelných a kultúrnych predstavení.

Optimálna kapacita sály KD je 100 – 120 osôb. Na tieto akcie je možné prenajať aj stoly, stoličky, obrusy a inventár kuchyne. Pre 100 osôb sú k dispozícií aj okrúhle stoly – 10 ks.

Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje v zmysle platného cenníka určeného Sadzobníkom úhrad za používanie majetku obce. Nájomné za prenájom nebytových priestorov zahŕňa prenájom a prevádzkové náklady. Nájomne za prenájom nebytových priestorov hradí prenajímateľ nasledovne:  50,- € (záloha) zo stanovenej ceny pri objednaní prenájmu nebytových priestorov  a zvyšnú sumu po ukončení prenájmu a odovzdaní priestorov, zapožičaného inventára a obrusov v hotovosti do pokladne obce. V prípade zrušenia dohodnutého termínu zo strany nájomcu, sa zálohová platba vo výške 50,- € nevracia.

Za zapožičanie obrusov uhrádza nájomca sumu vo výške nákladov obce na čistenie a pranie. V prípade poškodenia zapožičaného inventáru uhrádza nájomca obstarávaciu cenu inventáru.

Nájomca je povinný odovzdať prenajaté priestory v spôsobilom stave (čisté), tak ako ho prebral od prenajímateľa pred akciou !

 Obec Diviacka Nová Ves prísne zakazuje použiť akúkoľvek zábavnú pyrotechniku !

Bližšie podmienky prenájmu priestorov kultúrneho domu

 

Vybavuje:

Gabriela Macková

Kontakt: 046/5464 237, 0903 453 609

e-mail: podatelna@diviackanovaves.sk