Diviacka Nová Ves
DANE A POPLATKY

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojená i povinnosť platiť daň, prípadne poplatky. Zákon rozlišuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Správca dane: Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,              v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 Príklad:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1. do 31.12.2020, daň platíte od1.1.2021. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.2021, daň platíte od 1.1.2021.Ak teda dôjde  k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 30.9.2020 (v tomto prípade jerozhodujúci dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností), daň za celý tento rok platíešte predávajúci. Kupujúci platí daň počnúc 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Teda odzačiatku roka 2021.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daňové priznanie:

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňovník podáva daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. Tlačivá ku dani z nehnuteľností sú dostupné na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, tiež na stránke Ministerstva financií Slovenskej republliky.

 Praktická rada:
 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25.8.2020, daňové priznanie ste povinní podať do31. januára 2021, Ale len v tom prípade, že nehnuteľnosť bude k 1. januáru 2021 zapísaná v katastri nehnuteľností.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, a túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Ako postupovať pri podaní daňového priznania:

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

Oslobodenie od dane:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Okrem uvedených prípadov, môže správca dane znížiť alebo oslobodiť od dane aj ďalšie kategórie pozemkov, stavieb alebo bytov. Zníženie alebo oslobodenie od dane ustanovuje vo všeobecne záväznom nariadení.

Vyrubenie dane:

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností nie je pre správcu dane stanovená.

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť spodnú hranicu vyberania daní. Obec Diviacka Nová Ves má vo všeobecne záväznom nariadení určenú hranicu 3,10 eur.

Platenie dane:

Vyrubená daň z nehnuteľností nadobúda právoplatnosť 30 dní od doručenia rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Sankcie:

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviackanovaves.sk

Daň za psa

Daň za psa

Daň za psa je jednou z miestnych daní.

Predmet dane:

Predmetom dane (t. j. za čo sa daň platí) je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Daňovník:

Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

 • vlastníkompsa alebo
 • držiteľompsa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základ dane:

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) je počet psov.

Sadzba dane

Určuje ju obec, a to za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane v lehote 30 dní odo dňa kedy ku zmene došlo.

Správca dane:

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za psa, najmä  sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane. Tlačivá ku dani za psa sú dostupné na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, tiež na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vybavuje:

Monika Kováčová

Kontakt: 046/5464 120, 0903 453 609

e-mail: dane@diviacka.sk