Diviacka Nová Ves
KALENDÁR ZBERU ODPADOV
Vážení občania,
z dôvodu zvýšenia vašej informovanosti a lepšieho prehľadu vo vývoze odpadu v Obci Diviacka Nová Ves, uvádzame nasledovné:

– zberné dni komunálneho odpadu z kuka nádob sú uskutočnené každú druhú stredu a štvrtok nepárneho týždňa v príslušnom mesiaci,
– zber plastov z domácnosti na traktore sa uskutočňuje každý druhý utorok a stredu v nepárny týždeň,
– zber veľkoobjemového odpadu sa uskutočňuje 2-krát ročne, kontajnery na veľkoobjemový odpad sa umiestňujú po obci, pričom presný termín bude občanom vopred oznámený v miestnom rozhlase,
– ostatné separované odpady ako sklo, papier, železo, textil, elektronický odpad a pod. sa ukladajú v kontajneroch umiestnených za obecným úradom, v areáli tzv. zberného dvora a to po predchádzajúcom dohovore s pracovníkom zodpovedným za odpadové hospodárstvo p. Milanom Kohútom – t.č.: 0908 110 699.

Ukladať akýkoľvek odpad pred bránu zberného dvora, alebo na iných miestach v obci bez vedomia zodpovedného pracovníka obce je prísne zakázané!

V prípade takého konania ide o vytváranie čiernej skládky, za ktoré môže byť uložená bloková pokuta.