Diviacka Nová Ves
STAVEBNÝ PORIADOK

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré

– majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)

– nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

– prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby, športových zariadení,

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie (do max. výšky 2 m),
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 331 €  sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a).

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277 €  právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive.

Podľa stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa k ohláseniu sa pripoja prílohy:

Prílohy:

 1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) kópia.
 2. Súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší.
 3. Jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (na samostatnom tlačive – vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním)
 4. Jednoduchý technický opis stavby (na samostatnom tlačive)
 5. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 6. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)
 7. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky
 8. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť

Poplatok: 

– fyzická osoba 10 €,

– právnická osoba 30 €

Vybavuje:

Gabriela Macková

telefón: 046/5464 237, 0903 453 609

e-mail: podatelna@diviackanovaves.sk

Stanov. vlastníka sused. nehnuteľ.doc
Ohlásenie drobnej stavby.doc
Stanovisko spoluvlastníka nehn.doc
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.doc