Na základe množiacich sa problémov pri odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách a pri  zimnej údržbe komunikácií Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Pre  zabezpečenie vyššie uvedených  činností, t.j. správny odvoz odpadu a správnu zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev je  potrebná  ich plná prejazdnosť.

Z tohto dôvodu Vás tiež žiadame o parkovanie  na vlastných pozemkoch, dvoroch alebo garážach.

Uvádzame  Vám niekoľko základných ustanovení pre  státie resp. parkovanie  v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 23 – Zastavenie a státie

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

§ 25 písm. s)  – Vodič nesmie zastaviť a stáť  na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou

Pre úplnosť uvádzame, že ani jedna miestna komunikácia nemá šírku 6 m a viac a preto v celej obci Diviacka Nová Ves nie je možné parkovať na miestnych komunikáciách, ale ani na verejnej zeleni.

V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností za dopúšťate správneho deliktu za čo Vám môže byť uložená pokuta.

Obec Diviacka Nová Ves bude  v prípade potreby vykonávať kontrolu správneho parkovania v súčinnosti s Políciou SR.