Informácia o podmienkach práva voliť v referende

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania), alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@diviackanovaves.sk

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou: podatelna@diviackanovaves.sk

 

Starosta obce Diviacka Nová Ves určil pre Referendum dňa 21. 01. 2023 1 volebný okrsok a 1 volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie) doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

E-mailová adresa v na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@diviackanovaves.sk