Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu je:
40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku
Od 01.07.2022 je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.
V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.
Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe).
Termín na predloženie dokladov zriaďovateľovi školy (obec Diviacka Nová Ves ) je do 05. 08. 2022.

Tlačivo:

Čestné_vyhlásenie_od_01_07_2022

Čestne_vyhlásenie_preložené_UK