Obec Diviacka Nová Ves získala dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre projekt „Prístrešok pre hasičskú techniku”.

Výška poskytnutej dotácie: 10 943,43 €

Účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3  zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Základný cieľ projektu: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc