Výbor Urbár Vrbany – pozemkové spoločenstvo,97224 Diviacka Nová Ves č.336, IČO:42021979

zvoláva riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi

v sobotu, dňa 09.10.2021 o 15:00 hod.

PROGRAM:

  1.  Otvorenie Valného zhromaždenia
  2.  Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3.  Správa o činnosti a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019/2020
  4.  Plán na rok 2021
  5.  Správa dozornej rady o kontrole za rok 2019/2020
  6.  Voľby do orgánov spoločenstva (výbor, dozorná rada)
  7.  Diskusia
  8.  Záver

Prezentácia začína polhodinu pred valným zhromaždením (VZ) s občianskym preukazom. V prípade zastúpenia riadneho člena, predložte splnomocnenie.

Milan Kohút, predseda výboru

Slavomír Vojtko, podpredseda výboru

e-mail: Urbar.Vrbany@gmail.com