Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

 V školskom roku 2021/2022 sa dotácia poskytuje:

  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  • alebo na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť preukazuje čestným vyhlásením.

 

Vážení rodičia.

Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola s materskou školou ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí týka, oznámte to v ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves na tel. č.: 046/5464056, alebo v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, ekonomické oddelenie osobne (0911886462),

kde dostanete bližšie informácie.

Ďakujeme Vám za porozumenie a ústretovosť.