Obecné zastupiteľstvo Diviacka  schválilo na zasadnutí OZ dňa 27.5.2021 uznesením č. 29/2021  zámer previesť majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Uznesenie č. 29/2021 – Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e

1. zámer previesť majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle  9a ods. 1 až 3  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a vyhlásenie obchodnú verejnú súťaž  v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod  majetku obce:

 • pozemok reg. KN-C, parcela č. 86/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m²,
 • pozemok reg. KN-C, parcela č. 86/2, záhrada o výmere 113 m²,

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 • prevod pozemku sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • Všeobecná hodnota pozemku podľa osobitných predpisov (znalecký posudok) je 36,37 €/m².
 • Ponúkaná cena pozemku musí byť najmenej vo výške znaleckého posudku 19 600,- €.
 • Obhliadka pozemku je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom.
 • Uzávierka podávania návrhov je 31. 08. 2021 do 15,00 hod.
 • Kritériom hodnotenia je cena pozemku za 1m².
 • Obchodná verejná súťaž je zverejnená na webovom sídle www.diviackanovaves.sk, na úradnej tabuli obce Diviacka Nová Ves a  v regionálnych novinách MY-Hornonitrianske noviny.
 • Doba zverejnenia: od 07. 06. 2021 do 31. 07. 2021.

 

Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:

 • Návrh ceny za 1m².
 • Doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.
 • Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú.
 • Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom.
 • Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
 • Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.