Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina

________________________________________________________________________

 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 V zmysle ustanovenia § 34 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Vám oznamujeme, že v termíne

dňa  22. 6. 2021 v čase od 07:30 h. do 14:30 h.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej  sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Občanov informujeme za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

V zmysle §31 odsek1 písm. e) bod 5 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Príloha:   ODBERNÉ  MIESTA