Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves – NÁVRH:

Obstarávateľ: Obec Diviacka Nová Ves

Spracovateľ:   AGS ATELIÉR Prievidza

TEXTOVÁ ČASŤ:

Diel ,,A“:       Textová smerná časť a prílohy – tabuľky

Diel ,,B“:       Textová záväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ (číslo výkresu, názov, mierka):

Výkres v úplnom znení zmien a doplnkov č. 1:

1           Širšie vzťahy                                M 1:50 000

Priesvitky, náložky na výkresy: 

2 A      Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia        M 1:10 000

2 B      Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia        M 1: 5 000

3,4,5    Verejné dopravné vybavenie, verejné technické vybavenie energetika, informačné siete, vodné hospodárstvo    M 1: 5 000

6 A      Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely                         M 1:10 000

7          Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES                                          M 1:10 000

8          Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia                          M 1: 5 000

Výkresy v úplnom znení zmien a doplnkov č. 1 (v digitálnom tvare):

1          Širšie vzťahy                                                                                                                       M 1:50 000

2 A      Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia                                              M 1:10 000

2 B      Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia                                              M 1: 5 000

3          Verejné dopravné vybavenie                                                                                          M 1: 5 000

4          Verejné technické vybavenie – energetika, informačné siete                                M 1: 5 000

5          Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo, plyn                                     M 1: 5 000

6 A      Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely                        M 1:10 000

6 B      Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely                        M 1: 5 000

7          Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES                                         M 1:10 000

8          Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia                         M 1: 5 000

 

Verejná vyhláška – začatie prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 1, Územného plánu obce Diviacka Nová Ves