Názov projektu:  ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves”

Stručný popis a cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti spoločného objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves. Predchádzajúci stav objektu nevyhovoval z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Obvodový aj strešný plášť nevyhovoval súčasným požiadavkám a bolo potrebné riešiť zateplenie s cieľom odstránenia porúch a hygienických nedostatkov.

Projekt bolo potrebné realizovať z environmentálnych dôvodov (zníženie emisií skleníkových plynov), ale aj z dôvodov ekonomických (obec vynakladala ročne vysoké čiastky na vykurovanie a prípravu teplej vody), zdravotných (nedostatočná tepelná izolácia okien a fasád prestavovalo pre užívateľov budovy zníženie komfortu a riziko pre ich zdravie).

Navrhovaný projekt riešil viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy – zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede E. Realizáciou stavebných prác, ktoré boli predmetom tohto projektu došlo k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb, resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavnou aktivitou projektu bolo:

  • Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie (zateplenie strechy izolačnými doskami), klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.
  • Zefektívnenie vykurovacieho systému v objekte, čo bolo riešené doplnením tepelného čerpadla do existujúceho vykurovacieho systému.
  • Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.
  • Ďalšie nevyhnutné súčasti – plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

 

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.