Diviacka Nová Ves

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje :

Názov organizácie :              Obec Diviacka Nová Ves

Sídlo:                                 Obecný úrad č. 1, 972 24  Diviacka Nová Ves

IČO:                                   00318051

DIČ:                                   2021211665

Štatutárny zástupca:            Ivan Kohút, starosta obce

Webové sídlo:                      www.diviackanovaves.sk

Profil:

Obec Diviacka Nová Ves je verejným  obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“ )

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb,  uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ   v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom ,,Profile verejného obstarávateľa“Výzva na predloženie ponúk ,,Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Obec Diviacka Nová Ves
Štatutárny zástupca obce : Ivan Kohút, starosta
Adresa: Obecný úrad č. 1, 972 24  Diviacka Nová Ves
IČO : 00318051
Kontaktné miesto: Obecný úrad č. 1, 972 24  Diviacka Nová Ves

_________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na predložene cenových ponúk + prílohy

,,Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves" - stavebné práce


Súbory na stiahnutie:

výzva str. 1 výzva str. 2 výkaz výmer-rekapitulácia

výkaz výmer-str. 1 výkaz výmer-str. 2 výkaz výmer-str. 3

ZoD str. 1 ZoD str. 2 ZoD str. 3 ZoD str. 4 ZoD str. 5 ZoD str. 6 ZoD str. 7

ZoD str. 8 ZoD str. 9 ZoD str. 10 ZoD str. 11 ZoD str. 12

 

(zverejnené 28.12.2016)Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves - 2016

 

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Obec Diviacka Nová Ves
Štatutárny zástupca obce : Ivan Kohút, starosta
Adresa: Obecný úrad č. 1, 972 24  Diviacka Nová Ves
IČO : 00318051
Kontaktné miesto: Obecný úrad č. 1, 972 24  Diviacka Nová Ves

_________________________________________________________________________________________________________________________

1.  Výzva na predložene cenových ponúk -  Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves"


2.  Výzva na predložene cenových ponúk - Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom „Zníženie energetickej objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves"


3.  Výzva na predložene cenových ponúk - Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves"

 

4. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Diviacka Nová Ves ,,Odstránenie čiernych skládok v obci Diviacka Nová Ves“

výzva -str. č.1výzva - str. č. 2výzva - str. č. 3, výkaz výmer
Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní - rok 2014 - 2017

 

Rok 2017 - Súhrnné správy o zákazkách s hodnotou nad 5 000 eur  zadaných podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tovary, služby, práce), zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:

Súhrnné správy - verejné obstarávanie pdf-súbor
Súhrnná správa - 3.Q 2017

úvo

Súhrnná správa - 4.Q 2017 úvo

 

Rok 2016 - Súhrnné správy o zákazkách s hodnotou nad 5 000 eur  zadaných podľa § 117 ods. 1 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tovary, služby, práce), zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:

Súhrnné správy - verejné obstarávanie

pdf-súbor
Súhrnná správa - 3.Q 2016               
úvo

 

Rok 2014-2016 - Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade  s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:

Súhrnné správy - verejné obstarávanie

pdf-súbor
Súhrnná správa - 1. polrok 2014                
úvo
Súhrnná správa - 2. polrok 2014 úvo
Súhrnná správa - 1. Q 2015
úvo
Súhrnná správa - 2. Q 2015
úvo
Súhrnná správa - 3. Q 2015
úvo
Súhrnná správa - 4. Q 2015
úvo
Súhrnná správa - 1. Q 2016
úvo


Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

 

Rok 2018 - Súhrnné správy o zákazkách s hodnotou nad 5 000 eur  zadaných podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tovary, služby, práce), zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie

 

Súhrnné správy - verejné obstarávanie

za rok 2019

pdf-súbor
Súhrnná správa - 1.Q 2019

úvo

Súhrnná správa - 2.Q 2019

úvo

Súhrnná správa - 3.Q 2019

úvo

Súhrnná správa - 4.Q 2019

úvo

 

Súhrnné správy - verejné obstarávanie

za rok 2018

pdf-súbor
Súhrnná správa - 1.Q 2018

úvo

Súhrnná správa - 2.Q 2018 úvo

Súhrnná správa - 3.Q 2018

úvo
Súhrnná správa - 4.Q 2018 úvorozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara