Diviacka Nová Ves

Obecné zastupitežstvo


Obecné zastupitežstvo zvolené 15.11.2014


 

Obecné zastupitežstvo je zastupitežský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych vožbách obyvatežmi obce. Zastupitežský zbor Obce Diviacka Nová Ves má 7 poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupitežstva sa končí zložením sžubu poslancov novozvoleného obecného zastupitežstva a trvá štyri roky.

Obecné zastupitežstvo vo vzahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:

- schvažuje Organizačný poriadok obce,

- určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,

- schvažuje Poriadok odmeňovania obce,

- schvažuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku a finančných zdrojov obce,
- schvažuje rozpočet obce,

- rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,

Obecné zastupitežstvo rozhoduje aj o ďalších veciach v súlade s § 11 odst. 4 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Obecné zastupitežstvo nie je oprávnené a nemôže zasahova do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce (§ 13 odst. 4 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).

 

Poslanci Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves:

 

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara