Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa
.
Verejná vyhláška-platnosť rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum ,,Rýchlostná cesrta R2. D. Vestenice-Nováky" (zverejnené 15.52019)
.
.
Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Diviacka Nová Ves (zverejnené 07.05.2019)
.
.
.
Verejná vyhláška - Ozn. o začatí vodoprávneho konania - Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves - kanalizácia a ČOV ( zverejnené 26.3.2019)
.
Záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok - Program starosttlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na r. 2019 -2048 (zverejnené 14.3.2019)

.

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Upozornenie - okliesnenie stromov a kríkov (Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina) (zverejnené 5.11.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara