Diviacka Nová Ves

Starosta


Starosta obce


Ivan Kohút

ik

j iPostavenie starostu obce, najmä jeho právomoci a úlohy, sú bližšie špecifikované v § 13 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Z jeho postavenia vyplývajú najmä tieto úlohy:

a) starosta je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce,

b) starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom,
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách, voľbou

do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer,

e) v zastúpení zriaďovateľa vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl, školských zariadení, dohodne s nimi podmienky v pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu a určuje im platové náležitosti,

f) vykonáva právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom a ktorého vymenoval do funkcie.

Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva správu obce v súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce,

b) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú právnymi predpismi alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

c) udeľuje plnú moc na zastupovanie obce v právnych záležitostiach,

d) schvaľuje všetky výdavkové položky,

e) schvaľuje podanie žalôb,

f) v pracovnoprávnych a mzdových veciach plní úlohu vedúceho organizácie (zástupcu zamestnávateľa), rozhoduje o zatriedení zamestnancov obce do príslušných platových tried, platových stupňov, o priznaní osobného príplatku, výkonnostného príplatku a na základe toho stanovuje funkčné platy podľa Zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,

g) schvaľuje poskytnutie odmeny podľa § 20 uvedeného zákona (553/2003 Z.z.)

Starosta obce je podľa § 136, ods.1 a 2 ZP v znení neskorších predpisov pre výkon verejnej funkcie uvoľnený zo zamestnania a tým sa mu zachová jeho pracovný pomer, ktorý mal uzatvorený pred nástupom do funkcie starostu.

Starosta obce môže delegovať niektoré svoje právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a Organizačný poriadok Obce Diviacka Nová Ves.

 rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara