Diviacka Nová Ves

Pamiatky


O pamätihodnostiach


Kaštieľ pri kostole

k1

k2
Pôvodne gotická opevnená pevnosť doložená začiatkom 15. storočia. V roku 1586 upravená a prestavaná ako renesančný kaštieľ. V 18. storočí opätovne upravený a rozšírený. Dvojpodlažná kamenná budova, stavaná pôvodne do nepravidelného pôdorysu v tvare písmena „U“ okolo stredného dvora. Nádvorná fasáda má arkády. Letopočet datujúci renesančnú stavbu je na sgrafite niekdajšieho komína na severnej strane. V západnom krídle je dvojpodlažná stavba pôvodnej gotickej pevnôstky. Nárožná stavba pri vstupnom portáli s tromi plnými okrúhlymi baštami. Portál mal pôvodne padací most. V prízemí sú tri miestnosti zaklenuté valenou klenbou, z nich stredná, niekdajšia sieň, má v kúte pôvodný kozub. Vedľa pôvodnej pevnôstky je výstupok, ktorý má na poschodí sieťovú renesančnú hrebienkovú klenbu. Časť poschodia nadstavená v 18. storočí má rovné stropy so štukovou ornamentikou.

Kaštieľ za motorestom


k3
Pôvodne renesančný postavený okolo roku 1610, prestavaný v 30. rokoch 19. storočia.Dvojpodlažná budova s mierne vystupujúcim priečelím na západnej fasáde, v poschodovej časti členený žliabkovanými pilastrami. Strecha sedlová. Miestnosti na prízemí zaklenuté renesančnými valenými klenbami. Stropy v miestnostiach na poschodí sú rovné.

Kaštieľ - Mačací zámok

k4
Tzv. Mačací zámok postavený v roku 1685, v 2. polovici 18. storočia značne devastovaný a znížený. Prízemná stavba z dvoma nárožnými hranolovými vežami, pôvodne dvojpodlažná. Začiatkom 20. storočia prebudovaný majiteľmi na byty.

Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice


kostol

kostol

Renesančný, postavený v poslednej tretiny 16. storočia, renomovaný v roku 1695. Fasádová úprava z roku 1937, veža je prestavaná. Hlavný oltár sv. Jána je barokový so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. Kazateľnica baroková z konca 17. storočia, lavice sú renesančné z druhej polovice 16. storočia.

Cintorín v Diviackej Novej Vsi- starý s kamenným krížom z roku 1760 pri kostole, nový vysvätený v roku 1898

kamenná šibenica na Brezine, zbúraná v roku 1921


Muka so sochou sv. Jána Nepomuckého

kaplnkaO pamätihodnostiach


Lipa pri Bárke - chránený strom


lipa

Židovská synagóga vystavaná v roku 1885 - nezachovaná


Židovský cintorín založený v roku 1840 - schátraný
Kaplnka Panny Márie Ružencovej

 

kaplnka
so zvonom vo Vrbanoch z roku 1924, vystavaná na mieste drevenej zvonice


Starý cintorín vo Vrbanoch
Nový cintorín vo Vrbanoch vysvätený v r. 1897


kriz


Kamenný kríž

 

kriz
pri Vojtkov vo Vrbanoch z roku 1910 postavený rodákmi z vďaky za návrat z AmerikyVojnové obete


Hrob neznámeho partizána - na pohrebisku v Diviackej Novej Vsi

hrob

Pamätná tabuľa na počesť obetiam 1. a 2. svetovej vojny - na budove kultúrneho domu

tabula
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara