Diviacka Nov Ves

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený zo zamestnancov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve.

Postavenie a pôsobnosť obecného úradu sú upravené ustanovením § 16 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi.


Obecný úrad najmä:

- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

- pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve,

- zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu a vypracúva písomné rozhodnutia starostu vydané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce,

- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

- organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

 

Obecný úrad nie je právnickou osobou. Právnickou osobou je Obec Diviacka Nová Ves, ktorú navonok zastupuje starosta.

 

Štatút Obce Diviacka Nová Ves platný od 01.01.2013.


Sídlo Obecného úradu je na adrese:Obec Diviacka Nová Ves

Obecný úrad č. 1

972 24   Diviacka Nová Ves


IČO: 00318 051
DIČ: 2021211665
e-mail: ocu@diviacka.skrozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara