Diviacka Nová Ves

Školský úrad


Školský úrad


Školský úrad pre obce Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Čavoj, Liešany, Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves

Školský úrad pre obce Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Čavoj, Liešany, Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves je zriadený týmito obcami. Školský úrad nemá právnu subjektivitu a jeho sídlo je na adrese: Obecný úrad Nitrianske Rudno, Hlavná č. 1, 972 26 Nitrianske Rudno.

Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa SOÚ a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa pracovníkov SOÚ je starosta obce Nitrianske Rudno. Školský úrad je financovaný z príspevkov zainteresovaných obcí, nemá vlastné účtovníctvo, jeho financovanie je napojené na rozpočet obce Nitrianske Rudno.


Školský úrad vykonáva odborné zabezpečovanie úloh, činností a poradenstva v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry pre školy a školské zariadenia v zriaďovatežskej pôsobnosti zmluvných obcí v rámci spoločného obecného úradu - školského úradu, v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a to :

- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditež základnej školy,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podža § 13 zákona č. NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a s výnimkou kontroly školského stravovania,

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditežov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara