Diviacka Nov Ves

Hlavný kontrolór obce


Činnosť hlavného kontrolóra obce ( HKO ) v roku 2018 - správy, stanoviská, plány ......


 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017Hlavný kontrolór


hko

PhDr. Róbert Géczy


Postavenie hlavného kontrolóra je vymedzené v § 18 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na 15 hodín mesačne. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Po uplynutí funkčného obdobia výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká.

 

Hlavný kontrolór:

- kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

- kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce,

- kontroluje čerpanie rozpočtu obce, jeho zmien a záverečný účet, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

- kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, vedie ich evidenciu,

- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, vrátane nariadení obce,

- kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,

- kontroluje dodržiavanie interných predpisov obce,

- kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

V uvedenom rozsahu kontroluje:

- činnosť obecného úradu,

- kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

- kontroluje právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

- kontroluje osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Hlavný kontrolór ďalej:

- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny rok,

- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,

- na požiadanie obecného zastupiteľstva je povinný vykonať kontrolu,

- ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti ustanovuje obec uznesením.

 

Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara