Diviacka Nov Ves

Komisie


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Diviacka Nová VesKomisie sú zriadené obecným zastupiteľstvom ako jeho poradné,kontrolné a iniciatívne orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele každej komisie je predseda zvolený obecným zastupiteľstvom. Počet členov jednotlivých komisií, ako aj ich obsadenie určuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:

a)   komisiu finančnú, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov,

b)   komisiu sociálnu

c)   komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

d)   komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,


Jednotlivé komisie plnia najmä tieto úlohy:

- prejednávajú na svojich zasadnutiach žiadosti, sťažnosti a ostatné písomnosti, ktoré im predložil obecný úrad,

- vyhotovujú zápis podľa písm. a) a predkladajú ho ako návrh na riešenie obecnému zastupiteľstvu,

- vyhotovujú si plán činnosti na príslušný rozpočtový rok,

- vyhotovujú správy zo svojej oblasti za sledované obdobie a predkladajú ich obecnému zastupiteľstvu.


Sociálna komisiapredsedníčka:
Mgr. Jana Masaryková

členovia:
Ing. Margita Géczyová
Mgr. Jaroslava Kohútová


Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku


predseda:

Ing. Dušan Kohút

členovia:

Daniela Štrbáková

Tibor Uhlár

Ing. Igor Hanuska

Peter IliašKomisia finančná, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


predseda:
Daniel Dolník


členovia:

Mgr. Mária Kiabová

Róbert ŽemberKomisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu


predsedníčka:

Zuzana Tupá

členovia:

Jozef Gajdoš

Zdena Uhlárová

Jana Dolníková

Matúš Vavro

Jozef Hanzlík

Róbert Žember

Viola Besedová
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara