Diviacka Nov Ves

Komisie


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Diviacka Nová Ves


Komisie sú zriadené obecným zastupiteľstvom ako jeho poradné,kontrolné a iniciatívne orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele každej komisie je predseda zvolený obecným zastupiteľstvom. Počet členov jednotlivých komisií, ako aj ich obsadenie určuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:

 

a)   komisiu finančnú, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov,

b)   komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

c)   komisiu kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu,

 


Jednotlivé komisie plnia najmä tieto úlohy:

- prejednávajú na svojich zasadnutiach žiadosti, sťažnosti a ostatné písomnosti, ktoré im predložil obecný úrad,

- vyhotovujú zápis podľa písm. a) a predkladajú ho ako návrh na riešenie obecnému zastupiteľstvu,

- vyhotovujú si plán činnosti na príslušný rozpočtový rok,

- vyhotovujú správy zo svojej oblasti za sledované obdobie a predkladajú ich obecnému zastupiteľstvu.Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku


predseda:

Ing. Dušan Kohút

členovia:

Ing. Igor Hanuska

Tibor Uhlár

Ing. Juraj GörögKomisia finančná, podnikateľských aktivít a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


predseda:
Daniel Dolník


členovia:

Mgr. Mária Kiabová

Ing. Norbert HrivňákKomisia kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu


predsedníčka:

Ing. Miriam Dadíková

členovia:

Mgr. Jana Masaryková

Robert Žember

Bc. Adriana Kohútová

Ivana Žemberová

Dana Kohútová

Ivana Vážanová

Martin Kováč, ml.

Marko Mikulášik
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara