Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2014: - rekonštrukcia kuchyne KD, obecného úradu, schodišťa, vybudovanie prechodu pre chodcov, ČOV


Rok 2014 sa niesol v duchu rekonštrukcie kuchyne KD so zakúpením nových kuchynských spotrebičov a kuchynskej linky. Tiež sa vykonala rekonštrukcia obecného úradu so zateplením a znížením stropného podhľadu. Prerobilo sa aj  vstupné schodiše do obecného úradu. Vybudoval sa nový prechod pre chodcov s nástupnými plochami a osvetlením. Osadilo sa dopravné značenie a upravilo sa okolie vysadením zelene a osadením lavičiek. Pokračovalo sa na prácach budovania ČOV. V časti obce Vrbany sa vybudoval oporný múr v ,,Kaneje jarku" a zrekonštruovali a dobudovali sa chodníky na cintoríne. Záverom roka 2014 bola vykonaná rekonštrukcia a modernicácia vykurovacieho systému v ZŠ a v budove klubu dôchodcov. Preinvestovalo sa 205.935,65,-€, z toho 108.000,-€ bolo získaných z Environmentálneho fondu, z rezervy predsedu vlády SR a z havarijných fondov Ministerstva školstva SR zásluhou starostu obce s podporou poslancov a hlavného kontrolóra obce.

Rekonštrukcia kuchyne KD:

foto

Fotogaléria

Prechod pre chodcov:

foto

Fotogaléria

Rekonštrukcia obecného úradu:

foto

Fotogaléria

Rekonštrukcia vstupného schodišťa obecného úradu:

foto

Fotogaléria

Pokračovanie prác na ČOV:

čov

Fotogaléria

Oporný múr v ,,Kaneje jarku":

jarok

Fotogaléria

Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne vo Vrbanoch:

cint

Fotogaléria
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara