Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2012: - rekonštrukcia ZŠ , budovanie ČOV, detských ihrísk, soc. zariadení v MŠ, strecha kultúrneho domu a OcÚ.


Na základe pretrvajúceho havarijného stavu budovy ZŠ, bezpečnostný technik uzatvoril horné podlažie budovy. Bola vykonaná rekonštrukcia strechy ZŠ, strecha sa nanovo prekryla a zaizolovala. Koncom roka sa vymenili stropné podhľady, nainšalované nové osvetlenie s elektroinštaláciou. Vymenili sa okná na celej budove ZŠ a škola bola nanovo vymaľovaná.

Pokračovalo sa na budovaní čističky odpadových vôd. Vybudovali sa detské ihriská pred obecným úradom a v časti obce Vrbany. Dobudovali sa sociálne zariadenia v budove MŠ z dôvodu navýšenia žiakov. Vymenilo sa  latovanie krovu a krytiny na budove KD a OcÚ. Preinvestovali sa prostriedky cca 384.000,- € z toho takmer 300.000,- € získaných zásluhou starostu obce s podporou poslancov a hlavného kontrolóra obce.

foto

Fotogaléria

foto

Fotogaléria
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara