Diviacka Nov Ves

Evidencia obyvateľstva

Ako vybaviť:


Prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt:

Občan je povinný pri hlásení na trvalý/prechodný pobyt predložiť:

■   platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov tak jeho zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,

■   platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz (v prípade predchádzajúceho neevidovaného trvalého pobytu na území SR),

■   doklad o vlastníctve nehnuteľností bez časovo ohraničenia, ale s aktuálnymi údajmi,

■   súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva nie je uzavretá na dobu neurčitú.

súhlas vlastníka nehnuteľnosti nie je potrebný pre:

●   spoluvlastníka nehnuteľnosti

●  občana, ktorý ma doživotne vecné bremeno k užívaniu nehnuteľnosti

●  manžela

●  nezaopatrené dieťa vlastníka alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti

Potvrdenie o pobyte za účelom vydania prvého občianskeho preukazu:

Na vystavenie potvrdenia je potrebné

■    predložiť rodný list dieťaťa,

■    zaplatiť správny poplatok vo výške 5,00 €

Návrh na zrušenie trvalého pobytu:

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

na návrh všetkých vlastníkov budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

ak budova zanikla,

ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu sa podáva na:

■ predpísanom tlačive (viď samospráva/tlačivá) je potrebné k nemu predložiť prílohy:

■ platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,

■ list vlastníctva budovy alebo jej časti

■ právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a §705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z,

■ právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,

■ právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,

■ právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z,

■ právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,

■ doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,

■ právoplatné rozhodnutie stavby o odstránení stavby,

■ skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

■ dohodu o ukončení nájmu.

Bližšie informácie: Ing. Martina Púčiková

e-mail:                  dane@diviacka.sk

telefón:                 046/5464120, 0903 453 609
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara