Diviacka Nová Ves

Aktuality


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves - 26.4.2018


 

Pozvánka (zverejené 23.4.2018)Zverejnenie oznamu


 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu ,,Úremný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 1" (zverejnené 13.4.2018)
Pozvánka na podujatia - Stavanie mája, Výstup na Rokoš a Deň rodiny


maj

 

rodinaNávrh - Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2017


 

Návrh - Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2017 (zverejnené 6.4.2018)Fašiangy 2018


 

 

FOTO: G. Macková

FotogalériaZverejnenie zámeru prenajať majetok obce a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


 

Obec Diviacka Nová Ves zverejňuje v zmysle  § 9a ods. 1 až 3  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zámer prenajať majetok obce v uvedený v predmete obchodnej verejnej súťaže a vyhlasuje v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy  na prenájom  predmetu obchodnej verejnej súťaže.

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

(zverejnené 1.3.2018)Projekt ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves


Základné informácie o projekte (zverejnené 01. 06. 2017)Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves


Základné informácie o projekte (zverejnené 01.06.2017)Zákaz pálenia odpadu


Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov upozorňujeme občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony :

  • zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu …., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.Výzva občanom - predchádzanie výskytu a šíreniu burín


Podľa § 1, 2 a 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyplýva povinnosť každému vlastníkovi, správcovi, nájomcovi poľnohospodárskych ale aj nepoľnohospodárskych pozemkov okrem iného,

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením, čím sa zabráni  ďalšiemu   šíreniu  burín.

Z tohto dôvodu Vás vyzývame, aby ste v čo najkratšom  čase  svoje  pozemky  pokosili.

Okresný úrad  Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia týchto povinností.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku podľa § 25 a § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie. 

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara