Diviacka Nová Ves

Aktuality


Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027“


Verejná vyhláška (zverejnené 02.07.2020)Ponuka - rozbor pitných, bazénových vôd, studní, odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd


 

Ponuka na rozbor pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd.Úrad verejného zdravotníctva SR - aktuálne informácie o COVID 19 na Slovensku


Všetky informácie sú k dispozícii TU :

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250

 

Vyššie uvedený link treba skopírovaať do webového prehliadača.
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe


Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SRVÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONANÉ DŇA 29.02.2020


 

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONANÉ DŇA 29.02.2020 v obci Diviacka Nová VesOznámenie sadzby výšky poplatku za vytriedeniekomunálnych odpadov na rok 2020


 

OznámenieRozhlasová relácia o obci Diviacka Nová Ves ,,Zvony nad krajinou


 

Rozhlasová relácia o živote v obci Diviacka Nová Ves  - Rádio Regina - 24.11.2019:

- vypočujte si reláciu ,,Zvony nad krajinou"Projekt ,,Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku"


Obec Diviacka Nová Ves získala dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre projekt „Prístrešok pre hasičskú techniku".

Výška poskytnutej dotácie: 28 585,56 €

Účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Základný cieľ projektu: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc
Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami


 

Vážení občania,

zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) sprísnil s platnosťou od 15. septembra 2018 nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Zákon zakazuje vypúšťať  splaškové vody a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd.

Povolenie na výstavbu domovej čističky odpadových vôd sa vydalo na dobu určitú a bude sa vydávať na dobu určitú len do výstavby verejnej kanalizácie.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať:

1. predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom za posledné dva roky od 15. septembra 2018 do 15. septembra 2020,

2. predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd najskôr od 15. septembra 2020 a na výzvu predložiť doklady, ktoré obsahujú

-   meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,

-   dátum odvozu,

-   miesto umiestnenia žumpy,

-   množstvo vyvezených odpadových vôd,

-   názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala,

-   adresu čistiarne odpadových vôd.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len  osoba oprávnená. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves


Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Diviacka Nová Ves" (zverejnené 20.12.2018)

Stručný popis a cieľ projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Diviacka Nová Ves. Riešený objekt je umiestnený v obci Diviacka Nová Ves 972 24, na adrese Diviacka Nová Ves 261 na parcele č. 109/19 na rovinatom území v zástavbe. Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a rekuperáciu vzduchu pre spätné získanie tepla. Realizáciou projektu dosiahne zrekonštruovaná budova energetickú triedu B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre výchovu detí. 

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara